Selected your language: Thai United Stated

 
พนักงานจัดทำเอกสาร/เจ้าหน้าที่ธุรการ ()
•    วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsft Office ได้
•    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามรถทำงานหน้าไซด์งานได้
Date: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:35 น.
 
วิศวกรสนาม (Site Engineer) ()
1.    วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
2.    จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
3.    ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
4.    ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
Date: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:33 น.
 
เขียนแบบ ()
1.สามารถเขียน Auto Cad ได้เป็นอย่างดีและสามารถเขียนแบบตามแบบร่างได้ดี
2.สามารถออกแบบตามคำสั่งของบริษัทได้
3.สามารถ Shop Drawing ได้ดี
4.สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คล่องแคล่ว
5.สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
Date: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:32 น.
 
วิศวกรโยธา ()
1. ออกแบบและตรวจสอบโครงสร้าง
2. ควบคุมงานก่อสร้าง
3. ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง
4. ควบคุมดูแลการทดสอบวัสดุ
Date: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:30 น.
 
โฟร์แมน ()
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบคุณภาพงาน
- วางแผนการทำงาน
- รายงานความก้าวหน้าของงาน
- บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการ
Date: 11 ธ.ค. 2555 เวลา 13:54 น.