Selected your language: Thai United Stated
เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมด » บทความ

ความสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร
เนื่องจากอาคารเป็นปัจจัยพื้นฐานของคน ดังนั้น เมื่อประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจึงมีการก่อสร้าง “อาคาร “ เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมในการควบคุม “อาคาร” แล้วความไม่สวยงาม ความไร้ระเบียบ และปัญหาชุมชน ฯลฯ ก็จะเกิดขึ้นและกฎเกณฑ์นั้นก็คือ “กฎหมายควบคุมอาคาร” นั่นเอง
Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:23 น.
ระยะร่น ระยะเว้น ของการก่อสร้างอาคารบนที่ดิน
ข้อควรระวัง เรื่องการ ซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบระยะร่น ระยะเว้น ของการก่อสร้าง ตาม กฏกระทรวงฉบับที่ 5 ( พ.ศ.2543 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

Updated: 12 ธ.ค. 2555 เวลา 01:26 น.