Selected your language: Thai United Stated


          บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อเดือนเมษายน 2539 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความคิดริเริ่มของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้าง มากว่า 15 ปี โดยได้รวมทุน รวมสมองสติปัญญา และความชำนาญจากประสบการณ์ ก่อตั้งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับ "ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้ความพอใจของลูกค้าสูงสุด"

          เรา คือ บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง ที่ทราบถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า เรา คือ ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน  อาคาร สำนักงาน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า รวมทั้งงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง งานที่ปรึกษา ควบคุมงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
 

ชื่อบริษัท

:

บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

11 เจริญนคร ซอย 14 ถนนเจริญนคร

   

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105539042980

 

โทรศัพท์

:

66 (0) 2 8611861 , 66 (0) 86-990-8828

 

โทรสาร

:

66 (0) 2 8610091

 

E-mail

:

p.billion@hotmail.com

 

ดำเนินงานโดย

:

ประพันธ์  พยุหนาวีชัย

 

ลักษณะธุรกิจ

:

รับเหมาก่อสร้าง , ต่อเติมทุกประเภท

 

วิสัยทัศน์

:

สร้างงานที่มีคุณภาพ ในเวลาที่กำหนด