Selected your language: Thai United Stated
ชื่อตำแหน่งงาน
โฟร์แมน
ลักษณะงาน
งานประจำ
รายละเอียดงาน
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบคุณภาพงาน
- วางแผนการทำงาน
- รายงานความก้าวหน้าของงาน
- บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
2. ควบคุมดูแลหน้างานได้
3. สามารถเคลียร์แบบได้
4. ประสบการณ์ 2 - 5
5. ด่วนมาก
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน
คุณสมบัติอื่นๆ
สวัสดิการ
จำนวนที่รับ