Selected your language: Thai United Stated
ความรู้เบื้องต้นแบบก่อสร้าง
Updated: 2015-04-24 16:01:18
แบบก่อสร้าง เป็นแบบที่เขียนขึ้นมา จากการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก ตามความต้องการของเจ้าของงานและเหมาะสมกับงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ แบบก่อสร้าง ประกอบด้วยแบบวิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม ดังนี้

แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบที่สถาปนิก ออกแบบสถาปัตยกรรม ในส่วน ต่าง ๆ ของอาคาร แสดงลักษณะทางกายภาพของอาคาร วัสดุที่ใช้ และรายการประกอบแบบ เป็นต้น 

แบบสถาปัตยกรรม จะกำหนดด้วยอักษรย่อ สถ หรือผู้ที่ไม่มีความภาคภูมิใจ ในภาษาของชาติตัวเอง แต่กลับมีความภาคภูมิใจ ในภาษาของต่างชาติ จะใช้ A ( สำหรับผม เพื่อไทย ครับ ผมใช้อักษรไทยและเลขไทย เป็นปกติอยู่แล้ว ) แบบสถาปัตยกรรม แบ่งเป็น

-- ผังที่ตั้ง
-- ผังบริเวณ
-- ผังพื้นแต่ละชั้น
-- รูปด้าน
-- รูปตัด
-- แบบขยายทางสถาปัตยกรรม 
-- รายการประกอบแบบ

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นแบบที่วิศวกรโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ในส่วน ต่าง ๆ ของอาคาร แสดงตำแหน่งและขนาดของโครงสร้าง รายละเอียดการเสริมเหล็ก รายละเอียดฐานราก และรายการประกอบแบบ เป็นต้น 

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง จะกำหนดด้วยอักษรย่อ วค หรือผู้ที่ไม่มีความภาคภูมิใจ ในภาษาของชาติตัวเอง แต่กลับมีความภาคภูมิใจ ในภาษาของต่างชาติ จะใช้ S แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบ่งเป็น

-- ผังเสาเข็ม
-- ผังฐานราก
-- ผังโครงสร้างพื้นแต่ละชั้น
-- ผังโครงสร้างหลังคา
-- แบบขยายทางโครงสร้าง
-- รายการประกอบแบบ

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแบบที่วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรและขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วน ต่าง ๆ ของอาคาร แสดงตำแหน่ง ขนาด ชนิดของสายไฟ วงจรไฟฟ้า และรายการประกอบแบบ เป็นต้น 

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า จะกำหนดด้วยอักษรย่อ วฟ หรือผู้ที่ไม่มีความภาคภูมิใจ ในภาษาของชาติตัวเอง แต่กลับมีความภาคภูมิใจ ในภาษาของต่างชาติ จะใช้ E แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบ่งเป็น

-- ผังไฟฟ้าแต่ละชั้น
-- ผังวงจรไฟฟ้า
-- รายการประกอบแบบ

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นแบบที่วิศวกรสุขาภิบาล ออกแบบระบบสุขาภิบาล ในส่วน ต่าง ๆ ของอาคาร แสดงตำแหน่ง ขนาดและอุปกรณ์ของท่อและสุขภัณฑ์ และรายการประกอบแบบ เป็นต้น 

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล จะกำหนดด้วยอักษรย่อ วส หรือผู้ที่ไม่มีความภาคภูมิใจ ในภาษาของชาติตัวเอง แต่กลับมีความภาคภูมิใจ ในภาษาของต่างชาติ จะใช้ SN แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล แบ่งเป็น

-- ผังการเดินท่อแต่ละชั้น
-- ผังการเดินท่อแนวดิ่ง
-- แบบขยาย             
-- รายการประกอบแบบ


อ้างอิงข้อมูลจาก  
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=engnr&month=01-08-2011&group=4&gblog=5